Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätiedot
Mineraalien hyödyntäminen Energiatutkimus Yhdyskuntarakentaminen Kansainvälinen GTK
 

Muuta mielenkiintoista

arrow Metallit
arrow Teollisuusmineraalit

 

Tutkimuksesta uutta osaamista

Ota yhteyttä

Puhelinvaihde: 029 503 0000

Sähköposti: 
- kirjaamo: gtk_gtk.fi 
- henkilöstö: etunimi.sukunimi_gtk.fi

GTK:n toimipaikat ja yhteystiedot

Johto- ja vastuuhenkilöt

Mineraalien hyödyntäminen

Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitsemien kallio- ja maaperän raaka-ainevarojen kestävää käyttöä luoden edellytyksiä kaivannais- ja energiateollisuuden pitkäjänteisille investoinneille, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. GTK tarjoaa mineraalivarojen ja niiden kestävää käyttöä koskevia tieto- ja asiantuntijapalveluja kansallisesti ja EU-tasolla.

Green Mining

arrow GTK:n Green Mining -hankkeet

Green Mining -konsepti edistää materiaali- ja energiatehokkuutta

Kaivostoiminnan materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen pienentää tuotteiden elinkaaren aikaista ympäristöjalanjälkeä. Tätä varten kehitetään energiaa ja materiaaleja säästäviä menetelmiä mineraaliesiintymien louhimiseen ja mineraalien rikastamiseen. Uusilla ratkaisuilla pyritään esiintymän kaikkien käyttökelpoisten mineraalien ja sivuvirtojen hyödyntämiseen sekä jätteiden synnyn minimoimiseen. Raakaveden ja energian kulutusta pienentäviä ratkaisuja kehitetään. Koko toiminnan kannalta parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää myös kykyä mitata luotettavasti eri vaihtoehtojen elinkaaren aikaista materiaali- ja energiatehokkuutta sekä ympäristöjalanjälkeä.

Varmistaa mineraalien saatavuuden tulevaisuuden tarpeisiin

Kestävä kehitys edellyttää, että nykyinen mineraalivarojen käyttömme ei saa vaarantaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan.  Kaivoksissa louhitaan ja rikastetaan taloudellisesti kannattavia malmiesiintymiä. Vaikka yksittäiset esiintymät ovatkin uusiutumattomia, maankuoren mineraalivarannot eivät ole loppumassa. Hintojen nousu ja kehittyvä teknologia luovat edellytyksiä uusien malmiesiintymien käyttöön otolle tai korvaavien raaka-aineiden käyttöön siirtymiselle. Tulevaisuuden primaarit esiintymät sijaitsevat usein syvemmällä tai muuten hyödyntämisen kannalta hankalammassa paikassa. Ne ovat pitoisuuksiltaan heikompia tai vaikeammin rikastettavissa. Tulevaisuuden mineraalien saatavuuden turvaamiseksi ja ns. "varantovelan" täyttämiseksi on tehtävä aktiivista malminetsintää ja kehitettävä etsintä- ja hyödyntämismenetelmiä. Mineraalien ja metallien käyttöikä on pitkä useissa sovelluksissa. Lisäksi ne ovat kierrätettäviä. Tämä luo hyvän perustan raaka-aineiden elinkaaren pidentämiselle. Raaka-aineet ovat usein myös korvattavissa toisilla, ominaisuuksiltaan samankaltaisilla alkuaineilla tai yhdisteillä.

Minimoi ympäristölliset ja sosiaaliset haitat

Kaivostoiminta vaikuttaa alueensa luonnonympäristöön, talouteen ja yhteiskuntarakenteeseen. Kestävän kaivostoiminnan tavoitteena on minimoida luonnonympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan aiheutuvat haitalliset vaikutukset toiminnan kaikissa vaiheissa. Samalla pyritään mahdollisimman suuriin yhteiskunnallisiin ja paikallisiin hyötyihin. Ympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten minimoimisessa vaaditaan kaivostoiminnan erityspiirteet ja paikalliset luonnonolot huomioon ottavien hallinta- ja mittausmenetelmien kehittämistä ja testaamista.  Kaivostoiminnan yhteiskunnallisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen hyötyjen maksimoiminen kestävällä tavalla edellyttää tutkittua tietoa, tiedonvälitystä, ja menetelmiä yhteisöjen laajapohjaiseen osallistumiseen. Osallistuminen on tärkeää erityisesti alueellisesti, jotta kaivosten yhteiskuntavastuu voi toteutua parhaalla mahdollisella tavalla.

Parantaa työskentelyä kehittämällä työmenetelmiä ja toimintatapoja

Kaivostoiminnassa käytetään paljon erilaista teknologiaa ja raskaita koneita, mikä luo turvallisuusriskejä. Työ pitää järjestää niin, että se on työntekijöille turvallista ja mielekästä. Tähän päästään tehostamalla ja automatisoimalla prosesseja sekä luomalla uusia toimintatapoja ja menetelmiä yhteistoiminnassa koko henkilöstön kanssa. Työturvallisuus on kaikessa kehittämisessä tärkeänä lähtökohtana. Toiminnan pitää olla turvallista myös paikallisille asukkaille ja ympäristölle. Kasvava automatisointi ja kehittyvä teknologia vähentävät työvoiman tarvetta ja lisäävät turvallisuutta lähitulevaisuuden nk. älykkäissä kaivoksissa. Kaivosorganisaatio kevenee ja useammat toiminnot voidaan hoitaa kaivoksissa ja rikastamoissa kauko-ohjatusti.

Tukee kestäviä maankäytön ratkaisuja kaivostoiminnan päättymisen jälkeen

Yksittäisillä kaivoksilla on rajallinen toiminta-aikansa, minkä jälkeen kaivosalueet saatetaan sellaiseen tilaan, että ne ovat turvallisia ja mahdollistavat muunlaisen maankäytön.  Kaivostoiminnan hallittuun päättymiseen tähtäävä suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan jo ennen kaivostoiminnan aloittamista ja niitä kehitetään koko hankkeen elinkaaren ajan osallistamalla laajapohjaisesti paikallinen väestö ja muut sidosryhmät. Kaivoksen sulkeminen edellyttää myös toimivia ja testattuja teknisiä ja luonnontieteellisiä menetelmiä, joilla alueen louhokset, jätealueet ja muuta rakenteet voidaan saattaa sellaiseen tilaan, että alueelle suunniteltu kestävä jatkokäyttö on mahdollista.

 

 
 

 
 

Green Mining
arrow  Avaa